Avís Legal

 1. Objecte i acceptació
  Aquest avís legal regula l’ús del nostre lloc web, del qual és titular SABORS DE PONENT SCCL. La navegació pel lloc web de SABORS DE PONENT SCCL atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. Vostè s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal. El vostè respondrà davant de SABORS DE PONENT SCCL o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que li poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
 2. Identificació i comunicacions
  SABORS DE PONENT SCCL, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informa que:
  • La seva denominació social és: SABORS DE PONENT SCCL
  • El seu CIF és: F25860289
  • El seu domicili social és a: AV CATALUNYA 118 – (25200) CERVERA
   Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte especificats a la política de privadesa.
   Totes les notificacions i comunicacions que realitzi amb SABORS DE PONENT SCCL es consideraran eficaces, amb caràcter general, sempre que es realitzin pels mitjans especificats anteriorment
 3. Condicions d’accés i utilització
  El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure, no obstant, SABORS DE PONENT SCCL condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a l’emplenament del formulari corresponent.
  Vostè garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a SABORS DE PONENT SCCL i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.
  Vostè es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del SABORS DE PONENT SCCL i a no emprar-los per, entre d’altres:
  • Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
  • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys als documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de SABORS DE PONENT SCCL o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals SABORS DE PONENT SCCL presta els seus serveis.
  • Intentar accedir dades d’altres persones o àrees restringides dels sistemes informàtics de SABORS DE PONENT SCCL o de tercers i, si escau, extreure’n informació.
  • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de SABORS DE PONENT SCCL o de tercers.
  • Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès.
  • Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva sol·licitud prèvia o consentiment.
   Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a SABORS DE PONENT SCCL, sense que es puguin entendre com a cedits cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús de la web.
   En definitiva, vostè que accedeix a aquest lloc web, pot visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.
   Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de SABORS DE PONENT SCCL, sense que es pugui entendre que l’ús o accés a aquest li atribueixi cap dret sobre aquests.
   La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d´explotació queden prohibits.
   L’establiment d’un híper enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre SABORS DE PONENT SCCL i el propietari del lloc web on s’estableixi, ni l’acceptació i l’aprovació per part de SABORS DE PONENT SCCL dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un híper enllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a SABORS DE PONENT SCCL. En tot cas, l’híper enllaç únicament permetrà l’accés a la pàgina web o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix s’haurà d’abstenir de fer manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre SABORS DE PONENT SCCL, o incloure continguts il·lícits, contraris a bons costums i a l’ordre públic.
   SABORS DE PONENT SCCL no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.
 4. Exclusió de garanties i de responsabilitat
  SABORS DE PONENT SCCL exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
  • La impossibilitat d’accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen.
  • La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions als sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
  • L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificativa, SABORS DE PONENT SCCL no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
   Així mateix, SABORS DE PONENT SCCL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. SABORS DE PONENT SCCL no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. SABORS DE PONENT SCCL no es responsabilitza de l’establiment d’híper vincles per part de tercers.
 5. Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit
  En el cas que vostè o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, s’haurà de posar en contacte amb SABORS DE PONENT SCCL identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.
  Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de SABORS DE PONENT SCCL, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals més propers a la seu de (Espanya).
 6. Publicacions
  La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

AVISO LEGAL

 1. Objeto y aceptación
  El presente aviso legal regula el uso de nuestro sitio web, del que es titular SABORS DE PONENT SCCL . La navegación por el sitio web de SABORS DE PONENT SCCL atribuye la condición de usuario del mismo e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal, que pueden sufrir modificaciones. Usted se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal. El usted responderá frente a SABORS DE PONENT SCCL o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarle como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.
 2. Identificación y comunicaciones
  SABORS DE PONENT SCCL, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, le informa de que:
  • Su denominación social es: SABORS DE PONENT SCCL
  • Su CIF es: F25860289
  • Su domicilio social está en: AV CATALUNYA 118 – (25200) CERVERA
   Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición diferentes medios de contacto especificados en la política de privacidad.
   Todas las notificaciones y comunicaciones que realice con SABORS DE PONENT SCCL se considerarán eficaces, a todos los efectos, siempre y cuando se realicen por los medios especificados anteriormente
 3. Condiciones de acceso y utilización
  El sitio web y sus servicios son de acceso libre, no obstante, SABORS DE PONENT SCCL condiciona la utilización de algunos de los servicios ofrecidos en su web a la previa cumplimentación del correspondiente formulario.
  Usted garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique a SABORS DE PONENT SCCL y será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice.
  Usted se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios de SABORS DE PONENT SCCL y a no emplearlos para, entre otros:
  • Difundir contenidos, delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobo, ofensivos, de apología del terrorismo o, en general, contrarios a la ley o al orden público.
  • Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar, estropear, interrumpir o generar errores o daños en los documentos electrónicos, datos o sistemas físicos y lógicos de SABORS DE PONENT SCCL o de terceras personas; así como obstaculizar el acceso de otros usuarios al sitio web y a sus servicios mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales SABORS DE PONENT SCCL presta sus servicios.
  • Intentar acceder datos de otras personas o a áreas restringidas de los sistemas informáticos de SABORS DE PONENT SCCL o de terceros y, en su caso, extraer información.
  • Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la confidencialidad de la información de SABORS DE PONENT SCCL o de terceros.
  • Suplantar la identidad de otro usuario, de las administraciones públicas o de un tercero.
  • Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.
  • Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su previa solicitud o consentimiento.
   Todos los contenidos del sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, así como su diseño gráfico y códigos fuente, constituyen una obra cuya propiedad pertenece a SABORS DE PONENT SCCL, sin que puedan entenderse como cedidos ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la web.
   En definitiva, usted que accede a este sitio web, puede visualizar los contenidos y efectuar, en su caso, copias privadas autorizadas siempre que los elementos reproducidos no sean cedidos posteriormente a terceros, ni se instalen a servidores conectados a redes, ni sean objeto de ningún tipo de explotación.
   Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el sitio web son propiedad de SABORS DE PONENT SCCL, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al mismo le atribuya derecho alguno sobre los mismos.
   La distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los contenidos y cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por el titular de los derechos de explotación quedan prohibidos.
   El establecimiento de un hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre SABORS DE PONENT SCCL y el propietario del sitio web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de SABORS DE PONENT SCCL de sus contenidos o servicios. Aquellas personas que se propongan establecer un hiperenlace previamente deberán solicitar autorización por escrito a SABORS DE PONENT SCCL. En todo caso, el hiperenlace únicamente permitirá el acceso a la home-page o página de inicio de nuestro sitio web, asimismo deberá abstenerse de realizar manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre SABORS DE PONENT SCCL, o incluir contenidos ilícitos, contrarios a las buenas costumbres y al orden público.
   SABORS DE PONENT SCCL no se responsabiliza del uso que cada usuario les dé a los materiales puestos a disposición en este sitio web ni de las actuaciones que realice en base a los mismos.
 4. Exclusión de garantías y de responsabilidad
  SABORS DE PONENT SCCL excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de:
  • La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición a los que se haya accedido a través del sitio web o de los servicios que se ofrecen.
  • La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios.
  • El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente aviso legal como consecuencia del uso incorrecto del sitio web. En particular, y a modo ejemplificativo, SABORS DE PONENT SCCL no se hace responsable de las actuaciones de terceros que vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales, derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la normativa en materia de competencia desleal y publicidad ilícita.
   Asimismo, SABORS DE PONENT SCCL declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle fuera de esta web y no sea gestionada directamente por nuestro webmaster. La función de los links que aparecen en esta web es exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece este sitio web. SABORS DE PONENT SCCL no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de los sitios enlazados; ni sugiere, invita o recomienda la visita a los mismos, por lo que tampoco será responsable del resultado obtenido. SABORS DE PONENT SCCL no se responsabiliza del establecimiento de hipervínculos por parte de terceros.
 5. Procedimiento en caso de realización de actividades de carácter ilícito
  En el caso de que usted o un tercero considere que existen hechos o circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o de la realización de cualquier actividad en las páginas web incluidas o accesibles a través del sitio web, deberá ponerse en contacto con SABORS DE PONENT SCCL identificándose debidamente, especificando las supuestas infracciones y declarando expresamente y bajo su responsabilidad que la información proporcionada en la notificación es exacta.
  Para toda cuestión litigiosa que incumba al sitio web de SABORS DE PONENT SCCL, será de aplicación la legislación española, siendo competentes los Juzgados y Tribunales más cercanos a la sede de (España).
 6. Publicaciones
  La información administrativa facilitada a través del sitio web no sustituye la publicidad legal de las leyes, normativas, planes, disposiciones generales y actos que tengan que ser publicados formalmente a los diarios oficiales de las administraciones públicas, que constituyen el único instrumento que da fe de su autenticidad y contenido. La información disponible en este sitio web debe entenderse como una guía sin propósito de validez legal.